สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลความรู้ที่สำนักงานส่วนกลาง ณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นศูนย์ในการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน ของโรงเรียน และระบบบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โดยมีเป้าหมายที่จะให้ศูนย์ดังกล่าว เป็นแหล่งรวบรวมสื่อบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ องค์ความรู้ในด้านต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมภายนอกห้องเรียน และมีระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันจะทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ของ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งระบบบริหารจัดการศึกษาในส่วนของการบริหารระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกัน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2885906 E-mail: ict_info@obecmail.obec.go.th